Nowe zmiany w podatku minimalnym: co powinieneś wiedzieć?

PODATEK MINIMALNY – KTÓRE FIRMY WYKAZUJĄCE STRATĘ W CIT BĘDĄ ZOBLIGOWANE DO ZAPŁATY DODATKOWEGO PODATKU?

 

Mimo, iż od dnia 1 stycznia 2024 obowiązywać nas będą przepisy o podatku minimalnym to pierwszy podatek z tego tytułu zapłacimy dopiero w roku 2025 rozliczając rok 2024. Nie zapłacimy   też ani złotówki zaliczki w trakcie roku – to dlaczego informujemy już teraz Państwa? Informujemy Państwa już teraz ponieważ niektóre zwolnienia z tego dodatkowego podatku są możliwe do zastosowania tylko, gdy pewne rozwiązania stosujemy cały rok. Zapraszamy do lektury, z ML podatek minimalny nie będzie straszny. 

 

KOGO Z ZASADY MA DOTYCZYĆ MINIMALNY PODATEK 

Od 1 stycznia 2024r. podatnicy podatku dochodowego CIT, którzy:

– ponieśli stratę podatkową z zysków innych niż kapitałowe ( tj nie dotyczy strat np.: na obrocie akcjami czy obligacjami) lub

– osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż  2% 

Nadmienić należy, że Fundacje czy Stowarzyszenia, które też są podatnikami CIT nie podlegają pod ten podatek. 

JAK W PRAKTYCE BĘDZIEMY OKREŚLAĆ CZY MUSI OPŁACAĆ PODATEK MINIMALNY

Podatek minimalny to dodatkowy podatek, co oznacza, iż w pierwszej kolejności obliczamy przychody i koszty podatkowe wykazywane w znanym nam już, tradycyjnym zeznaniu CIT a następnie obliczamy ponownie koszty na potrzeby podatku minimalnego korygując koszty podatkowe o m.in. :

  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych lub wykorzystywania środków trwałych na podstawie umowy określonej umowy leasingu – również w postaci odpisów amortyzacyjnych 
  • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych, 
  • wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej,
  • kosztów wzrostu wartości energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego w odstępach rocznych, 
  • 20% kosztów wynagrodzenia i narzutów ZUS – dotyczy jedynie umów o pracę, zatem nie dotyczy kosztów zleceń czy wynagrodzeń z tytułu udziału w organach Spółki

Zatem jeśli z zeznania rocznego CIT wynikają nam wartości : 

Przychody podatkowe ( te zwolnione również) 

  1 000 000,00 zł 

Koszty podatkowe 

  1 200 000,00 zł 

Strata podatkowa wykazana w CIT 

–    200 000,00 zł 

 

Dodatkowo musimy określić wynik rentowności po odjęciu w/w obszarów, by sprawdzić czy jesteśmy zobowiązaniu do zapłaty podatku minimalnego:

Przychody podatkowe ( te zwolnione również) 

            100,00 zł 

Koszty podatkowe 

            102,00 zł 

korekta  o amortyzację 

–                7,00 zł 

korekta o 20% wynagrodzeń 

–                5,00 zł 

Wynik rentowności na potrzeby podatku minimalnego  

                10,00 zł 

 

Zgodnie z zasadą, iż od 1 stycznia 2024r. podatnicy podatku dochodowego CIT, którzy:

– ponieśli stratę podatkową z zysków innych niż kapitałowe ( tj nie dotyczy strat np.: na obrocie akcjami czy obligacjami) lub

– osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż  2% 

Udział dochodu w przychodach wynosi 10% ( 10 zł dochodu/100 zł przychodu ) zatem więcej niż wymagane 2 % – podatku minimalnego nie ma. 

KTÓRE FIRMY NIE BĘDĄ OBLICZAŁY MINIMALNEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Na początku wspomnieliśmy o tym, iż jednostki mają możliwość z wyprzedzeniem zweryfikować czy będą musiały w przyszłym roku liczyć i odprowadzić podatek minimalny do urzędu skarbowego. Otóż takiego obowiązku nie będą miały podmioty, które:

–  rozpoczęły  działalność w danym roku, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym (nie dotyczy  podmiotów powstałych w wyniku restrukturyzacji)

 są przedsiębiorstwami finansowymi w rozumieniu art. 15c ust. 16;

–  w danym roku podatkowym uzyskały  przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;

 o „prostej strukturze właścicielskiej”, tj. takich których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada:

  1. a) bezpośrednio lub pośrednio, więcej niż 5%: – udziałów (akcji) w kapitale innej spółki lub – ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
    b) innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym
    Zgodnie z treścią wydawanych interpretacji, aby móc skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania podatku minimalnego w związku z prostą strukturą właścicielską – wskazana struktura musi obowiązywać w jednostce przez cały rok, tj. standardowo od 1 stycznia do 31 grudnia – zatem drodzy przedsiębiorcy przeanalizujcie jeszcze do końca roku sytuację właścicielską w swoich podmiotach.

– zostały postawione  w stan upadłości, likwidacji lub są objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym; są  stroną umowy o współdziałanie

są  małymi podatnikami: Bardzo ważne: małym podatnikiem w 2024 roku, będzie ten podatnik wartość przychodu ze sprzedaży (uwzględniając kwotę należnego podatku) w roku 2023 nie przekroczy kwoty  9.218.000 zł.

 osiągnęły  udział, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym z trzech lat podatkowych bezpośrednio poprzedzających rok podatkowy, za który należny jest minimalny podatek dochodowy, w wysokości co najmniej 2%

Istnieją również inne  zwolnienia podmiotowe  które w tym opracowaniu pomijamy.

JAK LICZYMY SAM PODATEK

Do określenia podstawy opodatkowania, a tym samym podatku minimalnego ( gdy nie możemy skorzystać z żadenego z dostępnych wyłączeń) możemy zastosować dwie formuły, w każdej podatek wynosi 10% podstawy, a podstawę liczymy według jednej z dwóch wybranych metod. Na podstawy tego opracowania przedstawiamy przystępniejszą metodę: 

Podstawę opodatkowania stanowi kwota odpowiadając 3% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym  np.: 

Strata policzona na potrzeby podatku minimalnego : 100 000,00
Przychody podatkowe: 300 000,00 

Podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym: 300 000,00 * 3% = 9 000,00
Podatek minimalny do zapłaty:  9 000,00 * 10% = 900 zł

 

Druga metoda jest bardziej skomplikowana i  polega na zsumowaniu 1,5 % przychodów wraz  z kosztami  finansowania dłużnego poniesionymi  na rzecz podmiotów powiązanych, przekraczających 30% tzw. podatkowej EBITDA  oraz kosztów nabycia od podmiotów powiązanych lub z rajów podatkowych, określonych usług lub praw niematerialnych. 

Napisz do nas!

Dowiedz się o możliwościach dla swojej firmy

Contact Form Demo (#3)