Przypominamy! Prace inwentaryzacyjne powinny być wykonane w ostatnim kwartale roku, aż do 15 stycznia roku następnego!

Szanowni Państwo,
Podmioty zobowiązane do przestrzegania Ustawy o Rachunkowości, w tym sp. z o.o. czy spółki komandytowe w ostatnim kwartale każdego roku obrotowego muszą zadbać o wywiązanie się ze swoich obowiązków w zakresie inwentaryzacji. Poniżej przesyłamy ogólne informacje dotyczące tego procesu, proszę o zapoznanie się z poniższym tekstem, co ułatwi nam sprawne przeprowadzenie prac bilansowych zwieńczone sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok 2023.

Poniżej przesyłamy listę prac inwentaryzacyjnych, których obowiązek przeprowadzenia
zgodnie z Ustawą o Rachunkowości przypada na okres od 1 października br. do 15 stycznia roku następnego :


A) inwentaryzować drogą spisu z natury będziemy:
– rzeczowe składniki aktywów obrotowych znajdujące się na terenie niestrzeżonym lub znajdujących się na terenie strzeżonym, lecz nieobjętych ewidencją ilościowo wartościową,
– środki trwałe znajdujące się na terenie niestrzeżonym – z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych donieruchomości,
– maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie znajdujących się na terenie niestrzeżonym,
– składniki aktywów, będących własnością innych jednostek, powierzonych do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania;

Przypomnijmy, że inwentaryzacja zapasów drogą spisu z natury to zespół czynności, w skład których wchodzi:
– ustalenie przez pomiar rzeczywistego, ilościowego i jakościowego stanu zapasów na określony dzień,
– jego wycena,
– porównanie z danymi ksiąg rachunkowych oraz
– wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.

B) inwentaryzować drogą uzyskania potwierdzenia salda będziemy:
– należności, w tym udzielone pożyczki
– powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów.
Inwentaryzacja drogą uzyskania potwierdzenia salda zgodnie z treścią stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami dotyczy jedynie należności od kontrahentów. W tym celu Spółka jako wierzyciel inicjuje uzgodnienie salda należności, natomiast dłużnik potwierdza zgodność kwot bądź wskazuje rozbieżności. W przypadku zobowiązań inicjatywa uzgodnienia
pozostaje po stronie jej kontrahentów. W związku z powyższym w najbliższym czasie otrzymają Państwo potwierdzenia sald należności, jednocześnie prosimy o przesyłanie do nas potwierdzenia sald jakie wpływają bezpośrednio do Państwa od kontrahentów.

Czynności niezbędne w przygotowaniu inwentaryzacji

W skład czynności związanych z przygotowaniem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury wchodzi:
a) ścisłe określenie w zarządzeniu kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zapasów w drodze spisu z natury przedmiotu, daty i czasu trwania spisu,
b) wyznaczenie przez komisję inwentaryzacyjną pól spisowych i upewnienie się, że są wyposażone w zalegalizowane urządzenia pomiarowe,
c) określenie, na mocy decyzji kierownika jednostki, wykonawców czynności spisowych (pracownicy czy podmiot zewnętrzny); członków zespołów spisowych,w zakresie sposobu wykonania czynności spisowych, wskazanie obowiązków z tym związanych, przeprowadzenie odpowiednich symulacji,
d) zapewnienie wyposażenia spisujących w urządzenia pomiarowe, odzież ochronną, arkusze spisowe, przybory piśmienne itp.,
e) zapewnienie przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej nadzoru nad poprawnym przebiegiem spisu i jego terminową realizacją.
Ponadto dla ułatwienia spisu, kierownik w zarządzeniu w sprawie inwentaryzacji zobowiązuje zazwyczaj osoby odpowiedzialne do przygotowania zapasów znajdujących się na danym polu spisowym.

Odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki.

Za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Co istotne, nie może on scedować na inną osobę tej odpowiedzialności. Jeżeli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, odpowiedzialność za spis z natury zapasów ponoszą wszyscy jego członkowie. Dotyczy to również przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości zostaną powierzone podmiotom zewnętrznym. Kierownik jednostki może zlecić przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury podmiotowi zewnętrznemu (outsourcing). Nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności w ww. zakresie, a w szczególności od stworzenia warunków umożliwiających poprawne przeprowadzenie i rozliczenie wyników spisu.

Do zakresu odpowiedzialności kierownika jednostki za inwentaryzację zapasów drogą spisu z natury wchodzi między innymi:
1) powołanie komisji inwentaryzacyjnej i wyznaczenie jej przewodniczącego,
2) wydanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji, określającego w szczególności przedmiot i terminy spisu (w tym: datę przeprowadzenia inwentaryzacji, datę rozpoczęcia i zakończenia czynności spisowych),
3) powiadomienie biegłego rewidenta o tych terminach, jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki podlega badaniu
4) nadzór nad przebiegiem spisu i rozliczeniem jego wyników.

W razie pytań, wątpliwości zapraszamy do kontaktu z księgową prowadzącą.

Napisz do nas!

Dowiedz się o możliwościach dla swojej firmy

Contact Form Demo (#3)